Τι σημαίνει Weee;

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) όπως υπολογιστές, τηλεοπτικές συσκευές, ψυγεία και κινητά τηλέφωνα είναι μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες ροές αποβλήτων στην ΕΕ. Το 2005 παράχθηκαν περίπου 9 εκατομμύρια τόνοι, και αναμένεται να ξεπεράσουν τους 12 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2020. Τα ΑΗΗΕ είναι ένα σύνθετο μείγμα υλικών και εξαρτημάτων που, αν δεν τύχουν σωστής διαχείρισης, λόγω των επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στο περιβάλλον και στην υγεία. Επιπλέον, η παραγωγή των σύγχρονων ηλεκτρονικών ειδών απαιτεί τη χρήση σπάνιων και ακριβών πόρων (π.χ. περίπου το 10% του παγκόσμιου συνόλου των αποθεμάτων χρυσού χρησιμοποιείται για την παραγωγή τους).

Για να βελτιώσουμε την περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΗΗΕ και να συμβάλλουμε σε μια κυκλική οικονομία και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων, είναι αναγκαία η βελτίωση της συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης των ηλεκτρονικών ειδών στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων έχουν τεθεί σε εφαμογή δύο νομοθετικές πράξεις: Η οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία ΑΗΗΕ) και η οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (οδηγία RoHS).

Η πρώτη οδηγία ΑΗΗΕ (οδηγία 2002/96/ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2003. Η οδηγία προβλέπει τη δημιουργία συστημάτων συλλογής, όπου οι καταναλωτές επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ τους δωρεάν. Αυτά τα συστήματα στοχεύουν στην αύξηση της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ ή / και στην επαναχρησιμοποίησή τους.

Τον Δεκέμβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ταχέως αυξανόμενη ροή αποβλήτων. Η νέα οδηγία ΑΗΗΕ οδηγία 2012/19/ΕΚ τέθηκε σε ισχύ στις 13 Αυγούστου 2012 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 14 Φεβρουαρίου 2014.

Η νομοθεσία της ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (οδηγία RoHS 2002/95/ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2003. Η νομοθεσία απαιτεί την αντικατάσταση βαρέων μετάλλων, όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο και το εξασθενές χρώμιο και επιβραδυντικά φλόγας, όπως πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) ή πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) με ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. Τον Δεκέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας. H αναδιατυπωμένη οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ τέθηκε σε εφαρμογή στις 3 Ιανουαρίου 2013 (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οδηγία RoHS διατίθενται εδώ).

από http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

This post is also available in: Αγγλικα Ιταλικα Πορτογαλικα Ισπανικα